เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]2
22 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเรียกประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]2
23 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณา [ 20 ก.พ. 2566 ]0
24 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]0
25 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 13 ก.พ. 2566 ]4
26 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 13 ก.พ. 2566 ]5
27 ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโบายการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]3
28 ประกาศ นโบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]2
29 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด งบประมาณ 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]2
30 ประกาศ มาตรการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งแจ้ง [ 7 ก.พ. 2566 ]8
31 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]10
32 ประชาสัมพันธ์ของทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 10 ม.ค. 2566 ]1
33 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่รับ ตอบเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 28 ธ.ค. 2565 ]2
34 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]1
35 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสอนข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]4
36 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนนการเข้าชือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]1
37 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]1
38 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเรียกประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]0
39 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]0
40 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 2 พ.ย. 2565 ]45
 
|1หน้า 2|3|4|5|6