เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 26 ต.ค. 2566 ]28
2 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 26 ต.ค. 2566 ]19
3 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]26
4 รายงานข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]27
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]34
6 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2566 ]25
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2566 ]26
8 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่างๆ [ 4 ส.ค. 2566 ]24
9 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]27
10 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน [ 19 ก.ค. 2566 ]26
11 รายงานการออกตรวจการดำเนินการตามมาตรการการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งลุกล้ำทางสาธารณะ [ 10 ก.ค. 2566 ]24
12 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2566 ]26
13 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่รับ ตอบเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลตำบลเมืองจันทร๋ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]25
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเรียกประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]23
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]25
16 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]30
17 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณา [ 10 พ.ค. 2566 ]22
18 การดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสิรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]29
19 รายงานการตรวจรายงานการเงินประจำงวดปี งบประมาณ 2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]26
20 ประ ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 26 มี.ค. 2566 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6