เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


 วิสัยทัศน์   ชุมชนพอเพียง      เคียงคู่คุณธรรม     นำพาเศรษฐกิจ     ร่วมคิดการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
โดยมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาดังต่อไปนี้
(1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน และดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
(2) ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ที่จะช่วยทำให้สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่มีความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้า
(3) เพื่อเสริมสร้างการศึกษา การเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพ การลงทุน การพาณิชยกรรม การจำหน่าย เพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน และนำพาการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัด
(4) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการวางแผน และความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครอง และการพัฒนาท้องถิ่นความได้เปรียบของพื้นที่ในการสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถ ตามยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม ขนส่ง สาธารณูปโภค ขนส่ง การค้า การท่องเที่ยว