เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สำนักปลัด

นายกฤติเดช​ พรมรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
   
 นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร  นางสาวจุรีรัตน์   สีหบุตร   นางจตุพร   หล้าธรรม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางไพรินทร์  กรกัน นายวรัญญู  ราชสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
จ่าเอกศรายุทธ สมบัติ นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
-ว่าง-  นายมนตรี  ศรีราตรี นายมะสิน  แก้วจันทร์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  พนักงานดับเพลิง
     
  นายทักษิณ  วิมล นายเสถียร  ผามะณี นางสมพร  แพทย์กลาง
พนักงานขับรถยนต์ คนสวน คนครัว
 
 
นายสมภักดิ์  เหล่าลาภะ นางสาวจิรภา ศรีสุข
-ว่าง-
ยาม  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป