เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สำนักปลัด

นายกฤติเดช​ พรมรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
   
 นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร  นางสาวจุรีรัตน์   สีหบุตร   นางจตุพร   หล้าธรรม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางไพรินทร์  กรกัน นายศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
จ่าเอกศรายุทธ สมบัติ นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวจิรภา ศรีสุข  นายธนากร สิงห์หร่าย
นายรุณชัย เมืองจันทร์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

  นายมนตรี  ศรีราตรี นายมะสิน  แก้วจันทร์   นายทักษิณ  วิมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
   
นายเสถียร  ผามะณี นางสมพร  แพทย์กลาง ายสถิตพงษ์  โนนกลาง
คนสวน(ผู้มีทักษะ) คนครัว คนงานทั่วไป
 
 
นายสมภักดิ์  เหล่าลาภะ

ยาม