เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

 
-
ประธานสภาเทศบาลตำบล
 
นางสาวเบ็ญจมาศ  สมพงษ์
นายสุพัฒน์  ศรีธนต์
รองประธานสภาเทศบาลตำบล เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
นายทวิช  เข็มมา
นายทวีสิน  มโนรัตน์ นายบุญลบ  ศรีจักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 1
   
 นางสาวละออ  มะโนรัตน์  นางปาทิตตา  ยอดจันทร์
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 1
     
นางสาวสายสุนีย์  ศรีสุข
นายนิกร  มะเดื่อ
นายจักรกริช  เมืองจันทร์
 นายอรรธพร  เมืองจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 2