เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านโควิด ( Covid-19 ) เทศบาลตำบลเมืองจันทร์


ช่วงการระบาดของระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในช่วงเดือนมีีนาคม - เมษายน 2563 คณะผู้บริหารนำโดยนายชัยยะนารถ ขันติวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ พร้อมด้วสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมขับเคลื่อนรณรงค์การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวต่างๆ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและการระบาดของโรคฯ ตลอดจนมาตรการต่างๆของหนวยงานรัฐที่มีแนวทางให้ประชาชนได้ปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งขัด โดยการจัดกิจกรรมต่างๆในการประชาสัมพัันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ตื่นตัว และได้ป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคได้

2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29
2020-01-15
2020-01-11
2020-01-08