เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(Covid-19)


ด้วย สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19) ได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดศรีสะเกษมีอัตราการติดเชื้อผู้ป่วยโรคติดต่อดังกล่าวที่มากขึ้น พร้อมกันนี้ ห้วงเทศกาลสงกรานต์ตามประเพณีดั้งเดิมที่จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งมาจากหลากหลายพื้นที่ รวมทั้งอาจจะมาจากพื้นที่เสี่ยงในการระบาดของโรคดังกล่าวฯ นั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดสู่พื้นที่ตำบลเมืองจันทร์ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จึงจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน (รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่)เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แนวทางปฏิบัติ มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่ทั้ง 25 หมู่บ้านในวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29
2020-01-15
2020-01-11
2020-01-08