เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 27 กุุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จัดกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ให้สมวัย ส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมด้านกีฬา ด้านสุขภาพ ส่งเสริมการทำกิจกรรมเป็นทีม มีความสามัคคี รู้กฏกติกากีฬา รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

2021-06-22
2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13