เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563


ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซืนให้กับสนัข - แมว ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคระบาด โรคติดต่อ ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค ป้องกัน ระงับการเกิดโรคติดต่อและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองจันทร์ ระว่างวันที่ 1- 20 เมษายน 2563 ทั้ง 25 หมู่บ้าน

2021-06-22
2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13