เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต่ิ ประจำปี 2563


ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา และประชาชนตำบลเมืองจันทร์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่เด็กๆ ซึ่งเป็นกำลังในการพัฒนาของชาติ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรม ให้เด็กได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน มีความรับผิดชอบ รู้บทบาทหน้าที่ และเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตต่อไป

2021-06-22
2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13