เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว

             ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4  ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้        

ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง

          พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  6  ตำแหน่ง  รวม  7  อัตรา

      ๑.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัดสำนักปลัดเทศบาลและสังกัดกองคลัง)  จำนวน  2  อัตรา

      ๒.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  (สังกัดสำนักปลัดเทศบาล)                   จำนวน  1  อัตรา

      ๓.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สังกัดสำนักปลัดเทศบาล) จำนวน  1  อัตรา

      ๔.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (สังกัดกองคลัง)                                จำนวน  1  อัตรา

      ๕.  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (สังกัดกองช่าง)                                             จำนวน  1  อัตรา

       ๖.  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  (สังกัดกองการศึกษา)                         จำนวน  1 อัตรา

                 รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ

แนบท้ายประกาศนี้   (ผนวก ก)    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ