เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สารจากนายกเทศมนตรี

สารจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

กระผม นายมิตร  สัมโย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนอื่นขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลเมืองจันทร์ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกผมมาเป็นตัวแทนของพี่น้องในการทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ กระผมและคณะผู้บริหารทุกท่านพยายามทุ่มเทการทำงาน ให้บังเกิดผลสำเร็จ โดยยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมๆ กับการพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน โดยเริ่มที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ทั้งในเรื่องการศึกษา ด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ตลอดจนการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีนโยบายริเริ่มการจัดทำโครงการใหม่ๆ โดยวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเทศบาลฯ จัดขึ้น จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ชาวตำบลเมืองจันทร์เป็นสำคัญ ที่จะช่วยกันผลักดันและฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ และขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นระบบถูกต้อง โปร่งใส โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งสืบไป 

ในการนี้ จากระยะที่ผ่านมาที่เข้ารับดำรงตำแหน่ง ผมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งความร่วมมือด้วยดีจากพี่น้องประชาชน ทำให้ทุกการขับเคลื่อนโครงการของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี อีกทั้งในสถานการณ์เร่งด่วน เช่นสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ พนักงานเทศบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นาย มิตร  สัมโย

 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์