เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1.การศึกษา

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         จำนวน           5    แห่ง

-  โรงเรียนประถมศึกษา                      จำนวน          5    แห่ง

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)      จำนวน        2   แห่ง

2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     การศาสนา ประชาชนในเขตตำบลเมืองจันทร์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   มีวัด  จำนวน  5  แห่ง และสำนักสงฆ์  จำนวน  5  แห่ง  ได้แก่

วัดบ้านเมืองจันทร์                         ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่    2      บ้านเมืองจันทร์

วัดโนนสูง                                    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่    6      บ้านอีงอย

วัดบ้านทุ่ม                                   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่    8      บ้านทุ่ม

วัดบ้านเก็บงา                               ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  10      บ้านเก็บงา

วัดบ้านหนองแคน                          ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  12      บ้านหนองแคนใหญ่

สำนักสงฆ์บ้านโนนกลาง                  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่    3      บ้านโนนกลาง

สำนักสงฆ์รัตน์ทรงคุณ                    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  11      บ้านหนองหว้า

สำนักสงฆ์บ้านกลาง                       ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  15      บ้านกลาง

สำนักสงฆ์สวนธรรม                       ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  16      บ้านหนองแคน

สำนักสงฆ์สุธรรมรังศรี                     ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  16      บ้านหนองแคน

3. สาธารณสุข

    สถานีอนามัย  2  แห่ง  ได้แก่

-  รพสต.ตำบลเมืองจันทร์                ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  2  บ้านเมืองจันทร์  ตำบลเมืองจันทร์

-  รพสต.ตำบลเก็บงา                       ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  10  บ้านเก็บงา      ตำบลเมืองจันทร์

-  ตู้ยาประจำหมู่บ้าน   25   แห่ง 

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100%

4. งานประเพณีท้องถิ่น

-  งานวันสงกรานต์                                 ช่วงระยะเวลาที่จัด     เดือนเมษายน

-  งานประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์          ช่วงระยะเวลาที่จัด     เดือนเมษายน

-  งานประเพณีบุญบั้งไฟ                           ช่วงระยะเวลาที่จัด     เดือนพฤษภาคม

-  งานวันเข้าพรรษา                                 ช่วงระยะเวลาที่จัด     เดือนกรกฎาคม

-  งานวันออกพรรษา                                ช่วงระยะเวลาที่จัด     เดือนตุลาคม

-  งานวันลอยกระทง                                ช่วงระยะเวลาที่จัด     เดือนพฤศจิกายน  

5.  วัฒนธรรมด้านภาษา

          - ประชาชนชาวตำบลเมืองจันทร์ สืบวัฒนธรรมด้านภาษาตั้งแต่บรรพบุรุษโบราณกาล คือเชื้อสายลาว

 กูย โดยมีวัฒนธรรมด้านภาษาท้องถิ่นพูดภาษากูย(ส่วย) ประมาณร้อยละ 85  ภาษาลาวร้อยละ 9 และอื่นๆ ร้อยละ 1

          - ชาวตำบลเมืองจันทร์ โดยมีพระธาตุเมืองจันทร์ ตั้ง ณ วัดเมืองจันทร์ และมีพระพุทธเจ้าใหญ่(ผะเจ้าผืด)  เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของคนตำบลเมืองจันทร์ ได้กราบนมัสการขอพรอันประเสริฐ ซึ่งจะมีการจัด งานประเพณี “ทำบุญรวมญาติ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ และนมัสการพระพุทธเจ้าใหญ่” เป็นประจำทุกปี ช่วงเทศกาลสงกรานต์