เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น 

-  ทำนา                   90 %

-  ทำไร่                   1 %

-  ทำสวน                1 %

-  รับราชการ            1 %

-  รับจ้างทั่วไป          2 %

-  ค้าขาย                1 %

-  ธุรกิจส่วนตัว         1 %

-  อื่น ๆ                  3 %

หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

   กลุ่มอาชีพ  จำนวน 73  แห่ง   ได้แก่

-  กลุ่มทอผ้า/กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า          จำนวน    18   กลุ่ม

-  กลุ่มปลูกพืชและกลุ่มเลี้ยงสัตว์         จำนวน    23   กลุ่ม

-  กลุ่มออมทรัพย์                           จำนวน    19   กลุ่ม

-  กลุ่มอาชีพอื่นๆ                           จำนวน    12   กลุ่ม

-  ปั๊มน้ำมันหลอดและก๊าซ                จำนวน    21   แห่ง

-  โรงสีข้าวขนาดเล็ก                       จำนวน    38   แห่ง

-   มีร้านขายของชำ                       จำนวน     83   แห่ง

-  ร้านซ่อมรถยนต์-รถจักยานยนต์       จำนวน     5  แห่ง

ผลผลิตที่สำคัญของตำบล

-  ข้าว  พริก  กระเทียม  หอมแดง  

-  ยางพารา  มันสำปะหลัง

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสวัสดี ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย.และผลิตภัณฑ์  OTOP  สามดาว

- กลุ่มผลิตเสื้อเผ่ากูย บ้านสวัสดี หมู่ที่ 21

-  กลุ่มจักรสาน บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 3

-  ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP  สามดาว )  ได้แก่  เม่ากระดิ่ง  กระเป๋า