เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

     กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นสภาตำบลเมืองจันทร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาลตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ.๒๕๔๐ และได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเป็นเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้สินต่างๆ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ไปเป็นของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ให้เทศบาลตำบลเมืองจันทร์มีเขตตามเขตตำบลตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่

           1.1 ที่ตั้ง

                เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ตั้งอยู่ เลขที่ 70 หมู่ 6 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองจันทร์  ระยะห่างจากอำเภอเมืองจันทร์ ประมาณ 6 กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ 40 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้ 

                    ทิศเหนือ         ติดต่อตำบลหนองใหญ่  อำเภอเมืองจันทร์      จังหวัดศรีสะเกษ

                    ทิศใต้            ติดต่อตำบลปราสาท    อำเภอห้วยทับทัน       จังหวัดศรีสะเกษ

                    ทิศตะวันออก   ติดต่อตำบลหนองไฮ    อำเภออุทุมพรพิสัย     จังหวัดศรีสะเกษ

                    ทิศตะวันตก     ติดต่อตำบลกระออม    อำเภอสำโรงทาบ       จังหวัดสุรินทร์

          1.2 เนื้อที่

              เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  มีเนื้อที่ประมาณ  38.4 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   23,875  ไร่

          1.3  จำนวนหมู่บ้าน  ประชากร        

               เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  มีประชากร 7,793  คน  จำนวนครัวเรือน 1,777 ครัวเรือน ชาย จำนวน 4,028 คน หญิง  จำนวน 3,765 คน
                               ยอดสถิติ ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ อาชีพหลักคือเกษตรกรรม  อาชีพรองคือประกอบธุรกิจพานิชยกรรม รับจ้างทั่วไป และรวมกลุ่มผลิตสินในท้องถิ่น

หมายเหตุ ที่มา สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 28 เดือนมีนาคม 2563 อำเภอเมืองจันทร์

 

        1.4 เขตการปกครอง

          - เขตตำบลเมืองจันทร์ในท้องที่อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีแนวเขตการปกครอง

          จำนวน  25  หมู่บ้าน  คือ

ทำเนียบฝ่ายปกครองตำบลเมืองจันทร์ 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ


ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

1

กำนันตำบลเมืองจันทร์

นางสาวสถิดาภรณ์เมืองจันทร์

2

บ้านบก  หมู่ที่ 1

นายสุพจน์  เมืองจันทร์

3

บ้านเมืองจันทร์  หมู่ที่ 2

นายจินดา  เมืองจันทร์

4

บ้านโนนกลาง  หมู่ที่ 3

นายบุญชู  ศิริบูรณ์

5

บ้านหนองแคนน้อย  หมู่ที่ 4

นายอัมพร  มะโนรัตน์

6

บ้านโคก  หมู่ที่ 5

นายธีระณัฐ ขันติวงศ์

7

บ้านอีงอย  หมู่ที่ 6

นายทองไสย  ศรีสุข

8

บ้านไผ่  หมู่ที่ 7

นายนิยม  สุขจันทร์

9

บ้านทุ่ม  หมู่ที่ 8

นายสมชัย  ขันติวงษ์

10

บ้านงิ้ว หมู่ที่ 9

นายสน  ระเบียบ

11

บ้านเก็บงาหมู่ที่ 10

นายประภาส  มีชัย

12

บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 11

นายบุญธรรม สิงห์วิชา

13

บ้านหนองแคนใหญ่  หมู่ที่ 12

นายไกรศักดิ์  จอมเกาะ

14

บ้านโนนสูง  หมู่ที่ 13

นางสุปรีดา โนนกลาง

15

บ้านหนองโน    หมู่ที่ 14

นายปรีชา  เมืองจันทร์

16

บ้านกลาง  หมู่ที่  15

นายถนัด  ขันติวงษ์

17

บ้านหนองแคน หมู่ที่  16

นายเทศ  มะเดี่อ

18

บ้านกลางคำหมู่ที่ 17

น.ส สถิดาภรณ์เมืองจันทร์

19

บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่  18

นายนิวัตน์  กองปัด

20

บ้านม่วงน้อยหมู่ที่ 19

นายชยนันท์  บัวไข

21

บ้านฮ่องคำหมู่ที่  20

นายสนั่น  ด้ายรินทร์รัมย์

22

บ้านสวัสดี หมู่ที่  21

นายสุบัญ แพทย์กลาง

23

บ้านขนวนสมบูรณ์ หมู่ที่ 22

นายไสว  สมพงษ์

24

บ้านหุ่งคำ หมู่ที่ 23

นายสำราญ  เมืองจันทร์

25

บ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 24

นายไพโรจน์  งาหอม

26

บ้านหนองเรือ  หมู่ที่ 25

นายจ้อย วิเศษพันธ์

สารวัตรกำนัน  1. นางนิพาดา มุขมนตรี
2. นางนิสสิญา ศรีดาจันทร์

2.1 อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น 

-  ทำนา         90 %

-  ทำไร่          1 %

-  ทำสวน       1 %

-  รับราชการ   1 %

-  รับจ้างทั่วไป 2 %

-  ค้าขาย        1 %

-  ธุรกิจส่วนตัว 1 %

-  อื่น ๆ          3 %

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

   กลุ่มอาชีพ  จำนวน 73  แห่ง   ได้แก่

-  กลุ่มทอผ้า/กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า          จำนวน    18   กลุ่ม

-  กลุ่มปลูกพืชและกลุ่มเลี้ยงสัตว์         จำนวน    23   กลุ่ม

-  กลุ่มออมทรัพย์                           จำนวน    19   กลุ่ม

-  กลุ่มอาชีพอื่นๆ                           จำนวน    12   กลุ่ม

-  ปั๊มน้ำมันหลอดและก๊าซ                 จำนวน    21   แห่ง

-  โรงสีข้าวขนาดเล็ก                        จำนวน    38   แห่ง

-   มีร้านขายของชำ                         จำนวน    83   แห่ง

-  ร้านซ่อมรถยนต์-รถจักยานยนต์         จำนวน     5  แห่ง

2.3 ผลผลิตที่สำคัญของตำบล

-  ข้าว  พริก  กระเทียม  หอมแดง 

-  ยางพารา  มันสำปะหลัง

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสวัสดี ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
            อย.และผลิตภัณฑ์ 
OTOP  สามดาว

- กลุ่มผลิตเสื้อเผ่ากูย บ้านสวัสดี หมู่ที่ 21

-  กลุ่มจักรสาน บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 3

-  ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP  สามดาว )  ได้แก่  เม่ากระดิ่ง  กระเป๋า