เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

กองการศึกษา

 
นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร์
ผู้อำนวยกการกองการศึกษา
     
   นายนคร  เมืองจันทร์  
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
   
 นายณชพล  กองปัด  นางสาววรัญชรีย์  นันทพันธ์
 นางสาววิภาดา  ธนารัตติกุล
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
   นายประเสริฐศักดิ์  มะโนรัตน์  
  คนงานทั่วไป  
     
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองจันทร์  
     
 
 
 นางอำพร   อะวะศรี นางกันญา  จันทาน
 นางสนั่น    งาหอม
 ครู  (คศ.2) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
     
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเก็บงา  
     
 
 
 นางเรืองรอง   กิ่งสีดา  นางสาวกฤตาภา  จินาวัลย์  นางจรัสศรี   มีชัย
 ครู  (คศ.2)  ครู  (คศ.2) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก   
 
     
     
 นางอุไรวรรณ    เมืองจันทร์  นางสาววิภาวดี    สมพงษ์  นางสาวสมปอง  ดวนสูง
 ครู  (คศ.2)  ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่   
 
     
 
 
 นางละเมียด    บัวไขย์  นางอรอินทร์    เมืองจันทร์  นางสาวจีรนันท์    วิยาสิงห์
 ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน  
     
   
 นางสาวณัฎฐวรรณ    ขันติวงษ์  นางสาวสุดารัตน์   ศรีสุข นางสาววันเพ็ญ  ศรีราตรี
 ครู (คศ.1) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
 
 
 
นางสาวอัมพวรรณ งาหอม

 
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)