เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

กองช่าง

 
นายชยพล  ขันถม
ผู้อำนวยการกองช่าง
   

นายประสิทธิ์  หล้าธรรม
 
   นายช่างโยธาชำนาญงาน  
   
 นายกิตติพงษ์   อินตะนัย  นางสาวอรอนงค์   ทวนไธสง  นายทัศนพงษ์   สมัญญา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 
นายเอกชัย เมืองจันทร์ นายอธินันท์​ ศิริจันทร์​ นางสาวกมลลักษณ์ วิมล
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ