เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

กองคลัง

 
นางแก้วสุริยา   แสนอุบล
ผู้อำนวยการกองคลัง
     

นางสาวรัสดา  รุนพงษ์
 
  นักวิชาการคลังชำนาญการ  
   
 นางมะนิกรณ์  ศรียันต์  นายไพรัตน์   ศรีสุข  นางสาวนิมิตา   สิงห์เจริญ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
 
นางสาวสุชญากานต์ เมืองจันทร์
นางสาวนฤณวรรณ  งาหอม นางสุปัญญา บุญเต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
   
นางสาวศศิประภา ปัญจาทรัพย์ทวี
   
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ