เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์


นายนิกร มะเดื่อ
ประธานสภาเทศบาลตำบล
โทร. 089-2852029
 
นางสาวเบ็ญจมาศ  สมพงษ์
นายสุพัฒน์  ศรีธนต์
รองประธานสภาเทศบาลตำบล
เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
โทร. 094-4458783 โทร. 098-8367374
นายทวิช  เข็มมา
นายทวีสิน  มโนรัตน์ นายบุญลบ  ศรีจักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 1
โทร. 080-5243510 โทร.092-5705800 โทร. 065-5940370
   
 นางสาวละออ  มะโนรัตน์  นางปาทิตตา  ยอดจันทร์
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 1
โทร. 080-5540121 โทร. 082-3146951
 
 
นางสาวสายสุนีย์  ศรีสุข
นายสุระพล เมืองจันทร์
นายจักรกริช  เมืองจันทร์
 นายอรรธพร  เมืองจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต 2
โทร. 065-0530295 โทร...................... โทร. 082-3751015 โทร. 093-5528372