เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

นายมิตร  สัมโย
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
โทร.085-7769190
นายสมหวัง  ศรัทธานุ
นายร่วม  โนนกลาง
 รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์  รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
โทร.088-5956984
โทร.062-9939648
นายปิยะพงษ์​  มีชัย
นายสมศักดิ์  บัวไข
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
โทร.080-6131954
โทร.081-0696670