เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา 

กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นสภาตำบลเมืองจันทร์ เมื่อปี พ..๒๕๓๗ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาลตำบล พ..๒๕๓๗ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ปีพ..๒๕๔๐ และได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเป็นเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ วันที่ ๕ กันยายน พ..๒๕๕๖ และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้สินต่างๆ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ไปเป็นของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ให้เทศบาลตำบลเมืองจันทร์มีเขตตามเขตตำบลตามกฎหมาย