เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายมิตร  สัมโย
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
  โทรศัพท์ + 085-7769190
  อีเมล์ + admin@muangchan.go.th
   

  ชื่อ + นายสมหวัง  ศรัทธานุ
  ตำแหน่ง + รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
  โทรศัพท์ + 088-5956984
  อีเมล์ + admin@muangchan.go.th
   

  ชื่อ + นายร่วม  โนนกลาง
  ตำแหน่ง + รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
  โทรศัพท์ + 062-9939648
  อีเมล์ + admin@muangchan.go.th
   
  ชื่อ + นายปิยะพงษ์​  มีชัย
  ตำแหน่ง + เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
  โทรศัพท์ + 080-6131954
  อีเมล์ + admin@muangchan.go.th
   
  ชื่อ + นายสมศักดิ์  บัวไข
  ตำแหน่ง + ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
  โทรศัพท์ + 081-0696670
  อีเมล์ + admin@muangchan.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวเมืองทอง  บุปผา
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
  โทรศัพท์ + 081-5495696
  อีเมล์ + admin@muangchan.go.th
   
  ชื่อ + นายวิชยุตม์พงษ์  ผู้มีสัตย์
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
  โทรศัพท์ + 045 960 343
  อีเมล์ + admin@muangchan.go.th
   
  ชื่อ + นายกฤติเดช​ พรมรัตน์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 045 960 343
  อีเมล์ + admin@muangchan.go.th
   
  ชื่อ + นางแก้วสุริยา   แสนอุบล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 045 960 343
  อีเมล์ + admin@muangchan.go.th
   
  ชื่อ + นายชยพล  ขันถม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 045 960 343
  อีเมล์ + admin@muangchan.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยกการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 045 960 343
  อีเมล์ +
admin@muangchan.go.th